OK

FAST TRACK ARBITRATION

Fast Track Arbitration

Mahkeme süreçleri çoğunlukla meşakkatli ve uzun sürmektedir.

Uyuşmazlığın tarafları genellikle hukuki sorunlarını ticari menfaatleri sebebiyle

 • daha büyük zararlara uğramadan
 • hızlı
 • karşılıklı ve kişisel görüşmeler ile çözüme kavuşturmak istiyorlar.

Tahkim ve ticaret mahkemeleri önünde baktığımız davaların bizlere kazandırdığı tecrübeler ile, karmaşık hukuki sorunların en kısa zamanda ve en az menfaat kayıpları ile  çözülebilmesi için yeni bir ürün geliştirdik.

Bu alanda ad hoc tahkim mahkemesinin hakimi olarak yargılama sürecinin şekillenmesi ve yürütülmesini sağlıyoruz.

Uyuşmazlığın her iki tarafına karşı tamamen tarafsızız. Bunun için sınırsız bir sorumluluk üstleniyoruz.

Uyuşmazlıkların adil, uygun ve hızlı şartlarda çözüme kavuşturulmasını sağlayacak taslak tahkim sözleşmelerine sahibiz.

Sunduğumuz yargılama usulünü

 • etkili yargılama sürecini,
 • kesin hatlarla belirlenmiş ve
 • gecikmelere mahal vermeyecek zaman planlamasını,
 • gereksiz yargı masraflarının önlenmesini,
 • mahkemeler tarafından icra edilebilecek tahkim kararlarını,
 • göreceli değer yargılarından uzak adil bir yargılamayı mümkün kılmaktadır. 

Mahkemeler önündeki yargılama usulünden farkı:

 • kısa sürede
 • uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturlulması
 • tarafların karar aşamasına etin katılımı. Mesela, taraflar bellirli bir süre içerisinde tahkim mahkemesine bilirkişi rapolarını sunmak zorundadırlar. Mahkeme bilirkişiyi kendisi re’ sen tayin etmemektedir.
 • Taraflar tahkim anlaşmasıyla yargılama sürecinde öngörülecek mükellefiyetlerin yerine getirilmesi ile ilgili süreleri kendileri tayin edebilirler.

Fast Track Arbitration tarafların dava sürecinde ve sonrasında çözüm için beraber çalışmalarını mümkün kılmaktadır. Fast Track Arbitration aynı zamanda bütün davalar için uygun bir yöntemdir.

Fast Track Arbitration zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Çünkü bu yargılam usulü sayesinde dava ile ilgili verilerin toplanmasındaki aksaklıklar ve bu sebeple ortaya çıkacak zaman kayıpları engellenmektedir.

Uygulamadan bir örnek:

İki hammadde satıcısı sözleşmeden doğan mükellefiyetlerin yerine getirilip getirilmediği ve tazminat hakkının doğup doğmadığı hususlarında anlaşmazlığa düşerler. Ancak her ikiside birbirlerine bağımlı oldukları ve piyasada da bu sektördeki firma sayısının az olması sebebiyle aralarındaki ticari ilişkileri zedelemek istememektedirler. Uyuşmazlığın konusu yüksek meblağlar teşkil ettiği için kendi aralarında bir çözüme ulaşamıyorlar ve bu sebeple aşağıda belirtilen şartlarda  Fast Track tahkim anlaşması yapıyorlar:

Tarafların uzlaşması sonucu belirlenen tahkim hakimi Dr. M****** B**** tarafların katılımı ile aşağıdaki esasları içeren tahkim anlaşmasının kabulüne karar verir:

 • Dava açılmasından ve savunmadan sonra her iki tarafın dört hafta içerisinde tekrar cevap verme ve delil sunma hakkı mevcuttur.
 • Her iki taraf tahkim mahkemesi hakimine bilirkişi raporları sunabilirler. Tahkim mahkemesi re’ sen bilirkişi tayin etmeye yetkili değildir.
 • Taraflar uzlaşarak dava için kesin bir zaman planlaması yapabilirler.
 • Her iki taraf, tarafların ve tanıkların önceden belirlenecek belli bir (x) süre dinlenmesini isteme hakkına sahiptir. Bununla dava sürecindeki sonu gelmez taraf ve tanıkların dinlenmesinden kaynaklanan gereksiz zaman kayıpları engellenmiş olunuyor. 
 • Tahkim mahkemesi de belirli bir süre içerisinde kararını vermek zorundadır. Bu sayede mahkemenin sadece altı ayda bir yapılan duruşmalar sebebiyle çok sayıda ön hazırlıklara girmesi ve bu sebeple davanın uzmasının önüne geçilmiş oluyor.

Normal mahkemeler önündeki davalar genellikle uzun yıllar sürmekte, büyük masraflara ve kayıplara yol açmakta iken, Fast Track Arbitration ile uyuşmazlıklar altı ay içerisinde çözüme kavuşturulabiliyor.

Ayrıca hiçbir taraf tahkim masraflarını ödemeği geciktiremediği gibi ve tahkim kararları en kısa süre içerisinde nihai bir karara bağlanıyor.

Uyuşmazlığın her iki tarafınıda tarafsız bir şekilde tahkim sözleşmesinin hazırlanması hakkından bilgilendiriyoruz. Tahkim sözleşmesi hazırlanırken ihtilafın tek hakem ile çözülmesini şart koşuyoruz.

Tahkim davalarında sadece hakem olarak görev almıyor aynı zamanda taraf vekililiği de yapıyoruz.

Bizimle iletişime geçiniz. Sizi en kısa zamanda bilgilendirmekten memnuniyet duyacağız.

© 2018

BRAND Rechtsanwälte GmbH • Tel.:+43 1 725 77 • office(at)b-law.at